ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2506 ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1/2506  ชื่อ โรงเรียนบ้านดงสว่าง โดย นายชำนาญ พจนา นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นผู้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งโรงเรียน และมอบหมายให้นายประจวบ วุฒิเจริญ ปลัดอำเภอตรี มาเป็นปรานในการเปิดโรงเรียน โรงเรียนเปิดเรียนครั้งแรกเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีครูคนเดียวคือ นายอั๋น ผลโตษะ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกสร้างขึ้นมา บนที่ดินของชาวบ้านเอง
          เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2511 โดยความช่วยเหลือของหน่วย ไอ.บี.เอ็ม.ของฐานบินนครพนม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดสร้างอาคารเรียนสองชั้นขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 2 ห้องเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป. 1-ป. 4 ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวในปัจจุบันจำหน่ายแล้ว
          ปีพ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนหนึ่งหลัง งบประมาณ 63,630 บาท
          ปีพ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1ฉ. ขนาด 2 ห้องเรียน เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 171,200 บาท
ปีพ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณ 2 รายการคือ
          1.ค่าก่อสร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ค่าแรงแบบเหมาจ่าย) โดยรื้อย้ายจากบ้านพักครู โรงเรียนอื่น  มาก่อสร้างใหม่ในแบบเดิม งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท
          2 งบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝน จากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
แบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด ขนาด 3 ถัง งบประมาณ 35,000 บาท ปีพ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณจำนวน 3 รายการคือ
          1.ค่าก่อสร้างส้วมแบบสปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง งบประมาณ 39,800 บาท
          2. ค่าก่อสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด 3 ถัง งบประมาณ 35,000 บาท
          3. ค่าก่อสร้าง เรือนเพาะชำ แบบ พ. 1 งบประมาณ 15,000 บาท ปัจจุบันจำหน่ายแล้ว
          ปีพ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ นพ. 2 เป็นอาคารคอนกรีตใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน งบประมาณ 339,859 บาท
          ปีพ.ศ.2539 ได้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ สปช. 104/26 จำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 940,000 บาท
          ปีพ.ศ.2540ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 4 ที่นั่ง งบประมาณ 120,000 บาท
          วันที่ 1 กรกฎาคม  2548  นายความสุข  ไชยผง  ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ให้มาดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงสว่าง  นับเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนที่ 10
          ปีงบประมาณ 2549 ได้รับงบประมาณ(งบอุดหนุน) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ขนาด กว้าง  12 เมตร ยาว 21 เมตร งบประมาณ 100,000  บาท
ปีงบประมาณ  2550  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  ได้ร่วมกันบริจาควัสดุและแรงงานในการก่อสร้างเรือนเพาะชำ แทนหลังเดิมที่ชำรุด  มูลค่า 35,500  บาทโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
          ปีงบประมาณ  2551  มีรายการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมดังนี้
          1. คณะศิษย์เก่าได้จัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงห้องสมุด โดยการตกแต่งห้อง  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  มูลค่ารวมทั้งสิ้น  126,000  บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
          2. พระอธิการรณฤทธิ์  จิตตสังวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าดงสว่าง ได้บริจาคโครงเหล็กเพื่อจัดทำระบบประปาโรงเรียน และชาวบ้านดงสว่างและบ้านหนองเดิ่นพัฒนา ได้ร่วมบริจาควัสดุและแรงงานจนกระทั่งจัดระบบประปาแล้วเสร็จทั้งโรงเรียน  มูลค่ารวมทั้งสิ้น  105,000 บาทโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
          3. วัดบ้านดงสว่าง  (วัดศรศรีทอง ) ได้บริจาคไม้แปรรูป  คระครูบริจาควัสดุ  นายสังข์   คำเหล็ก  นายบุดดี  สมใจ  บริจาคแรงงานในการปรับปรุงอาคารสำนักงาน มูลค่า  35,000  บาทโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
          4.  แขวงการทางนครพนม ร่วมกับ บริษัท ป.รุ่งเรืองก่อสร้าง  ได้บริจาควัสดุเศษยางและแรงงานเครื่องจักร เพื่อปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน  จนแล้วเสร็จ มูลค่า 25,000 บาทโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
          5. นายสิทธิชัย   เดชสอน   นายทองใส  เดชทะสอน  นายสม  วงค์โพนทอง และนายโชคชัย   เสนาศรี  ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการจัดทำสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน”สุขสงบร่มเย็น” มูลค่ารวมทั้งสิ้น 28,000 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
          6.ได้ทำการปรับปรุงสนามฟุตบอล และป้ายด้านหน้าโรงเรียน มูลค่า 35,000 บาทโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
          ปีงบประมาณ 2552  โรงเรียนเข้ารับการประเมินภายนอกรอบที่ 2 และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก  สมศ.  และมีรายการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมดังนี้
          1. สมาคม ที.แอล.ซี.บี. ( THE ASSOCIATION OF THAI  LAO  COMDIA BROTHERHOOD)ร่วมกับสมาคม  เอ.ซี.เอ. (AIR  COMMANDO  ASSOCIATION) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้บริจาควัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างโรงอาหาร (Dining hall)  มูลค่า  120,000  บาท โดยชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมบริจาคแรงงาน มูลค่า  29,000 บาททำให้การก่อสร้างสำเร็จเมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2551 โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
          2. นายมี  วังคะฮาต  นายวิชัย  โคตรธานี  นายทองแดง(ทึง) นายแพง  นามเสนา และนาบุดดี  สมใจ ได้ร่วมกันก่อสร้างสะพานไม้มีหลังคา เชื่อมอาคารสุขสะอาด และอาคารสุขสว่าง สร้างบันไดไม้เนื้อแข็งขนาดกว้าง 3 เมตรสูง 2.5 เมตร ขนาด  11  ลูกบันได โดยมติที่ประชุมชาวบ้านดงสว่างอนุญาตให้ใช้ไม้ในป่าสาธารณะของหมู่บ้าน  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  45,000 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
          3. ได้ก่อตั้งค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านดงสว่างขึ้น โดยได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  8  มีนาคม  2552 มีนายอภิชัย  ทำมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1 เป็นประธาน  การก่อตั้งครั้งนี้มีชาวบ้านดงสว่าง และบ้านหนองเดิ่นพัฒนา  ได้ร่วมก่อสร้างอาคารปะรัมพิธี  ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง  โรงครัว  ซุ้มประตูและฐานทดสอบต่าง ๆ จำนวน 10 ฐานบริเวณป่าสงวนซึ่งอยู่ในปกครองของหมู่บ้านดงสว่าง  หมู่ที่ 7 บนพื้นที่ประมาณ 180  ไร่เศษ มูลค่าการก่อสร้างประมาณ  75,000 บาท
          4. คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดงสว่างทุกรุ่น ได้ร่วมกันก่อตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์สำรับนักเรียน การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน  2552  มูลค่า  126,540 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ
          5.เดือนมิถุนายน  2552  ได้ทำการต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนสุขสว่าง  (อาคารแบบ นพ.002)เพื่อเป็นห้องเรียนใช้งบประมาณทั้งสิ้น  52,000 บาท
          6. เดือนสิงหาคม  2552  ได้ทำการก่อสร้างที่ดื่มน้ำสำหรับนักเรียนขนาด 10  ที่  โดยการติดกระเบื้องและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เสร็จเรียบร้อย ใช้งบประมาณจากการบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน ประมาณ  23,000 บาท
          7. เดือนตุลาคม  2552 การก่อสร้างอาคารหอพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทญ้อ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่  5  กันยายน 2552 เสร็จเรียบร้อย รวมเวลาก่อสร้าง 36 วันโดยได้รับอนุญาตให้รื้อถอนบ้านพักครูโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง จำนวน 2 หลังมาสร้าง เป็นอาคารไม้สองชั้นใต้ถุนโล่ง (บ้านทรงไทย) รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 58,000  บาท
          ปีงบประมาณ  2553  มีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมดังนี้
          1.ได้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  โดยกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารกลางวัน และได้โรงเรือนเลี้ยงไก่ขนาดกว้าง 5  เมตรยาว  8.5  เมตร พื้น คสล.  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ งบประมาณ  45,000  บาท
          2.ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ป. 1 ฉ. โดยเปลี่ยนสังกะสีมุงหลังคาทั้งหลัง และทาสีใหม่ทั้งภายนอกและภายใน มูลค่า 160,000  บาท
          3.ได้รับงบประมาณซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน โดยการติดกระเบื้องทั้ง 2 หลัง  งบประมาณ50,000บาท              
          4. ได้รับงบประมาณปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน เป็นถนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความกว้าง  4  เมตรความยาว 285 เมตร งบประมาณ  480,000 บาท
ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนได้มีการพัฒนาเป็นลำดับดังนี้
          ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น โรงเรียนบ้านดงสว่าง ช่วงชั้นที่ 1-2  ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
          ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน โดยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยถ่ายทอดสัญญาณจากโรงเรียนไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัด        ประจวบคีรีขันธ์
          ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนได้พัฒนาเทคนิคส่งเสริมกระบวนการคิด เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่ผ่านการประเมินในมาตรฐานที่ 4  จนส่งผลให้โรงเรียนได้รับผลการประเมิน “รับรองมาตรฐาน” ในการประเมินรอบที่ 2 จากสำนักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา  (สมศ.)
          ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนได้ทดลองใช้นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน โดยใช้เทคนิค“ผึ้งหวงรัง” เป็นปีแรก
          ปีการศึกษา 2553  ได้ทำการต่อเติมห้องเรียน ที่บริเวณชั้นล่างของอาคารสุขสว่าง (อาคารเรียนแบบ นพ.002)  จำนวน 1 ห้องเรียนโดยใช้งบประมาณ 36,000 บาท
          ปีการศึกษา 2554  ได้ทำการสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 จำนวน 1 หลัง
โดยใช้งบประมาณ  396,000   บาท
          ปีการศึกษา 2555  ได้รับคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โดยใช้งบประมาณ   346,800   บาท
          ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนไดรับบริจาค สนามเด็กเล่น จากศิษย์เก่า  งบประมาณ  50,000 บาท 
          ปัจจุบัน โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555  เปิดสอน 2 ระดับคือ
          1. ระดับก่อนประถมศึกษา โดยใช้หลักสูตร การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ พุทธศักราช 2551  
          2 ระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1-ป.6) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ พุทธศักราช 2551 
          1.2   ลักษณะที่ตั้ง
          โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ตำบลบ้านผึ้ง   อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
          อาณาเขต                  ทิศเหนือ           ติดต่อกับบ้านหนองปลาดุก
                                          ทิศใต้               ติดต่อกับบ้านสุขเจริญ
                                          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับบ้านหนองเดิ่น
                                          ทิศตะวันตก        ติดต่อกับบ้านหนองปลาดุก
          เส้นทาง จากโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์  ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 ประมาณ 26  กิโลเมตร