วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน               “โรงเรียนมาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาการเต็มศักยภาพ
                               (GOOD SCHOOL   GOOD  PROGRESSION)
ปรัชญาโรงเรียน    “นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา”(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)