พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
                1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
                2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
                3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                4.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                5.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
                6.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
                7.ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยเน้นกีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาฟุตบอล
                8.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
                9.พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งด้านในและรอบบริเวณสถานศึกษาให้มีความสะอาด ร่มรื่น และสวยงาม
                10.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
                11.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมโดยกิจกรรมทางศาสนา กีฬา ศิลปะ และดนตรี
เป้าหมาย
                1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
                2.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
                3.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง
                4.สถานศึกษาใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                5.ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                6.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
                7.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
                8.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
                9.สถานศึกษามีกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาฟุตบอลเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
                10.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
                11.ครูและผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนสื่อสารได้อยู่ในระดับดี
                12.ครูและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข