ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
48010000 - สพป.นครพนม เขต 1
48010046 - ดงสว่างเจริญวิทย์


ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 13 12 25 1
อนุบาล 3 16 11 27 1
รวมอนุบาล 29 23 52 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 13 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 7 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 15 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 14 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 21 13 34 1
วมประถมศึกษา 85 70 155 6
รวม 114 93 207
8