คณะผู้บริหาร

นายประจบ ดีพรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทัชชา คะนะมะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน