คณะครูและะบุคลากร

นางทัชชา คะนะมะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายวิรัช ชูรัตน์
ครู คศ.3

นางพิณโย อินธิโคตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางวนิดา สาขามุละ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นายณรงค์ศักดิ์ ท่อนทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายยมสิทธิ์ บุญระมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนภารัตน์ โทอุทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกมลฉัตร โพธิ์สุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายพรหมนิมิต แสนแก้ว

นางสาววราภรณ์ ปงผาบ

นายอาทร มาดา