กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทัชชา คะนะมะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี