กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยมสิทธิ์ บุญระมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ