กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายณรงค์ศักดิ์ ท่อนทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ